Co mówi Biblia o końcu świata?

Awatar użytkownika
dagmar5
Stały Bywalec
Posty: 358
Data: 21 sty 2015, 18:40

Co mówi Biblia o końcu świata?

Postautor: dagmar5 » 30 sie 2015, 20:09

„Świat przemija i tak jest z jego pragnieniem” — czytamy w Liście 1 Jana 2:17. O jaki „świat” tu chodzi? Kiedy i jak przeminie?

Jaki „świat” się skończy?

Ponieważ o świecie tym powiedziano, że żywi ‛pragnienia’, które są sprzeczne z wolą Boga, nie może chodzić o literalną ziemię. Mowa tu raczej o świecie ludzi, którzy lekceważąc Boga, stają się Jego nieprzyjaciółmi (Jakuba 4:4). „Poniosą [oni] karę sądową wiecznej zagłady” (2 Tesaloniczan 1:7-9). Natomiast ci, którzy stosują się do słów Jezusa Chrystusa i „nie są częścią świata”, mają widoki na życie wieczne (Jana 15:19).

Podkreślają to końcowe słowa z Listu 1 Jana 2:17: „Kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki”. Takie osoby będą żyć wiecznie tutaj, na ziemi, o czym czytamy w Psalmie 37:29: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze”.

„Nie miłujcie świata ani tego, co na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości do Ojca”
(1 Jana 2:15).

Jak będzie wyglądał koniec świata?

Koniec będzie miał dwa główne etapy. Najpierw Bóg zniszczy zorganizowaną religię fałszywą, którą w Biblii przedstawiono jako nierządnicę, nazwaną też „Babilonem Wielkim” (Objawienie 17:1-5; 18:8). Mimo że deklaruje ona wierność Bogu, spoufaliła się ze światowymi przywódcami politycznymi. Ci jednak zwrócą się przeciwko niej. „Znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało [czyli bogactwo], i doszczętnie spalą ją ogniem” (Objawienie 17:16).

Następnie Bóg skieruje uwagę na samych przywódców politycznych — „królów całej zamieszkanej ziemi”. Zostaną oni zgładzeni razem z resztą niegodziwych ludzi w „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”, zwanej Armagedonem (Objawienie 16:14, 16).

„Szukajcie Jehowy, wszyscy potulni ziemi (...). Szukajcie prawości, szukajcie potulności. Zapewne będziecie mogli zostać ukryci w dniu gniewu Jehowy” (Sofoniasza 2:3).

Kiedy nastąpi koniec świata?

Koniec nastąpi, gdy ludzkość zostanie w dostatecznej mierze ostrzeżona dzięki prowadzonemu na całym świecie dziełu głoszenia o Królestwie Bożym — ogólnoziemskim rządzie, który zastąpi panowanie człowieka (Daniela 7:13, 14). Jezus powiedział: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Głoszenie, będące wyrazem Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia, stanowi element złożonego znaku wskazującego, że żyjemy w czasie końca. Znak ten obejmuje również wojny między narodami, trzęsienia ziemi, głód i choroby (Mateusza 24:3; Łukasza 21:10, 11).

Poza tym w Biblii opisano cechy społeczeństwa, które miało żyć w „dniach ostatnich”. Czytamy w niej: „Nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach (...), nieposłuszni rodzicom (...), nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci (...), miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga” (2 Tymoteusza 3:1-5).

Wszystkie te wspomniane elementy charakteryzują okres, który rozpoczął się w roku 1914 — mniej więcej wtedy, gdy wybuchła I wojna światowa. Ponadto od tego roku wieść o Królestwie Bożym rozgłaszana jest w każdym zakątku ziemi. Z prowadzenia tej działalności znani są Świadkowie Jehowy, co poczytują sobie za wielki przywilej. Nie bez powodu ich główne czasopismo nosi tytuł Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy.

„Stale czuwajcie, gdyż nie znacie ani dnia, ani godziny” (Mateusza 25:13).


KONIEC — CZEGO NIE OZNACZA


KONIEC NIE OZNACZA DOSZCZĘTNEJ ZAGŁADY ZIEMI W OGNIU.

Biblia mówi: „[Bóg] założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 104:5). Ten oraz inne fragmenty Pisma Świętego upewniają nas, że Bóg nigdy nie zniszczy naszej planety ani nie dopuści, by została zniszczona (Kaznodziei 1:4; Izajasza 45:18).

KONIEC NIE OZNACZA PRZYPADKOWEGO, NIEPLANOWANEGO ZDARZENIA.

Biblia wyjawia, że koniec jest zaplanowany — Bóg wyznaczył jego konkretny termin. W Księdze tej czytamy: „O dniu owym lub godzinie nie wie nikt — ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Stale patrzcie, wciąż czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest wyznaczony czas” (Marka 13:32, 33). Jak z tego wynika, Bóg („Ojciec”) sprowadzi koniec w konkretnym, wyznaczonym przez siebie czasie.

KONIEC NIE OZNACZA KATASTROFY WYWOŁANEJ PRZEZ CZŁOWIEKA ANI PRZEZ OBIEKTY KRĄŻĄCE W KOSMOSIE.

Co doprowadzi do nadejścia końca? W Księdze Objawienia 19:11 napisano: „I ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń. A siedzący na nim [jest] zwany Wiernym i Prawdziwym”. A w wersecie 19 czytamy: „I ujrzałem bestię oraz królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z jego wojskiem” (Objawienie 19:11-21). Co prawda we fragmencie tym użyto symboli, ale można wyciągnąć logiczny wniosek, że Bóg pośle armię stworzeń anielskich, by zgładzili Jego wrogów.

KONIEC — CO OZNACZA


KRES NIEUDOLNYCH LUDZKICH RZĄDÓW.


Biblia wyjaśnia: „Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44). Jak wspomniano wcześniej, „królowie ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z jego wojskiem”, zostaną zgładzeni (Objawienie 19:19).

KRES NIESPRAWIEDLIWOŚCI, PRZEMOCY I WOJEN.

„[Bóg] sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi” (Psalm 46:9). „Prostolinijni (...) będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani” (Przysłów 2:21, 22). „Oto czynię wszystko nowe” (Objawienie 21:4, 5).

KRES RELIGII, KTÓRE NIE PODOBAJĄ SIĘ BOGU I ZAWODZĄ LUDZI.


„Prorocy prorokują fałsz, a kapłani według swej mocy narzucają swą dominację. (...) I co zrobicie, gdy nadejdzie tego kres?” (Jeremiasza 5:31). „Wielu mi powie w owym dniu: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł?’ Ale ja wtedy im wyznam: Nigdy was nie znałem! Odstąpcie ode mnie, czyniciele bezprawia” (Mateusza 7:21-23).

KRES LUDZI, KTÓRZY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA OBECNY STAN RZECZY.


Jezus Chrystus powiedział: „A to jest podstawa sądu, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich uczynki były niegodziwe” (Jana 3:19). Biblia opisuje zniszczenie świata za czasów prawego człowieka imieniem Noe: „Ówczesny świat uległ zagładzie, gdy został zatopiony wodą. Lecz za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebiosa i ziemia są odłożone dla ognia oraz zachowane na dzień sądu i zagłady ludzi bezbożnych” (2 Piotra 3:5-7).

Warto zauważyć, że nadchodzący „dzień sądu i zagłady” porównano do zniszczenia świata za czasów Noego. Jaki świat został wtedy zniszczony? Nasza planeta przetrwała; to „ludzie bezbożni” — wrogowie Boga — ‛ulegli zagładzie’. Podobnie podczas nadchodzącego Bożego „dnia sądu” ci, którzy okażą się wrogami Boga, zostaną zgładzeni. Ale przyjaciele Boga ocaleją, tak jak niegdyś Noe i jego rodzina (Mateusza 24:37-42). (jw org)

Awatar użytkownika
dagmar5
Stały Bywalec
Posty: 358
Data: 21 sty 2015, 18:40

Co mówi Biblia o końcu świata?

Postautor: dagmar5 » 20 lut 2017, 20:32

Czy wojna Armagedonu rozegra się tylko na Bliskim Wschodzie?


Przeciwko Bogu zgromadzą się władcy i armie wszystkich narodów

Obj. 16:14: „Wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”.

Obj. 19:19: „Ujrzałem bestię [ogół rządów ludzkich] oraz królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z jego wojskiem”.

Jer. 25:33: „Pobici przez Jehowę będą w owym dniu od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec ziemi”.Kto lub co ulegnie zagładzie w Armagedonie?


Dan. 2:44: „Bóg nieba ustanowi królestwo (...) Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”.

Obj. 19:17, 18: „Ujrzałem również anioła stojącego w słońcu; i zawołał donośnym głosem, i powiedział do wszystkich ptaków, które latają środkiem nieba: ‚Chodźcie tutaj, zgromadźcie się na wielką wieczerzę Boga, żeby jeść ciała królów i ciała dowódców wojskowych, i ciała siłaczy, i ciała koni i tych, którzy na nich siedzą, i ciała wszystkich, tak wolnych, jak i niewolników, i małych, i wielkich’”.

1 Jana 2:16, 17: „Wszystko na świecie — pragnienie ciała i pragnienie oczu, i popisywanie się swymi środkami do życia — nie pochodzi od Ojca, lecz pochodzi od świata. Ponadto świat przemija i tak jest z jego pragnieniem, ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki”.

Obj. 21:8: „Co do tchórzów i tych bez wiary, i obrzydliwych w swej plugawości, i morderców, i rozpustników, i uprawiających spirytyzm, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców — ich dział będzie w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To oznacza drugą śmierć”.


Czy będzie to oznaczać wieczną zagładę?


Mat. 25:46: „Ci [którzy nie chcieli wyświadczać dobra „braciom” Chrystusa] odejdą w wieczne odcięcie”.

2 Tes. 1:8, 9: „Będzie wywierał pomstę na tych, którzy nie znają Boga, oraz na tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie. To właśnie oni poniosą karę sądową wiecznej zagłady”.


Czy ktoś przeżyje?


Sof. 2:3: „Szukajcie Jehowy, wszyscy potulni ziemi, którzyście wprowadzili w czyn jego sądownicze rozstrzygnięcie. Szukajcie prawości, szukajcie potulności. Zapewne będziecie mogli zostać ukryci w dniu gniewu Jehowy”.

Rzym. 10:13: „Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony”.

Ps. 37:34: „Pokładaj nadzieję w Jehowie i trzymaj się jego drogi, a on cię wywyższy, byś posiadł ziemię. Zobaczysz, jak niegodziwcy zostaną wytraceni”.

Jana 3:16: „Bóg (...) dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne”.

Obj. 7:9, 10, 14: „Ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe. I wołają donośnym głosem, mówiąc: ‚Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi’. (...) ‚Są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku’”.Czy wytracenie złych da się pogodzić z miłością Bożą?


2 Piotra 3:9: „Jehowa (...) jest cierpliwy względem was, ponieważ nie pragnie, żeby ktokolwiek został zgładzony, ale pragnie, żeby wszyscy doszli do skruchy”.

Łuk. 18:7, 8: „Czyż więc Bóg nie spowoduje z całą pewnością, że zostanie oddana sprawiedliwość jego wybranym, którzy dniem i nocą do niego wołają, mimo iż jest w ich sprawie wielkodusznie cierpliwy? Mówię wam: Spowoduje, iż prędko zostanie im oddana sprawiedliwość”.

2 Tes. 1:6: „Jest u Boga rzeczą prawą, by tym, którzy was [Jego sług] uciskają, odpłacić uciskiem”.Czy można zachować neutralność?


2 Tes. 1:8: „Będzie wywierał pomstę na tych, którzy [z własnej woli] nie znają Boga, oraz na tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie o naszym Panu, Jezusie”.

Mat. 24:37-39: „Jakie bowiem były dni Noego, (...) nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich — tak będzie z obecnością Syna Człowieczego”.

Mat. 12:30: „Kto nie jest po mojej stronie, ten jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza”.Czyj wpływ popycha narody do sytuacji światowej, która zakończy się wojną z Bogiem?


Obj. 16:13, 14: „Ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi, które wyglądały jak żaby, wychodzące z paszczy smoka [Szatana Diabła; Obj. 12:9] i z paszczy bestii, i z paszczy fałszywego proroka. Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione przez demony i dokonują znaków, i wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”.


Bóg nas ostrzega


Kiedy nadciąga potężny huragan, władze starają się ostrzec obywateli przed zbliżającym się zagrożeniem. Często w taką akcję angażowana jest policja wyposażona w specjalny sprzęt, a funkcjonariusze chodzą czasami od domu do domu, aby dotrzeć do każdego mieszkańca. Ich celem nie jest bynajmniej straszenie ludzi, ale udzielenie im pomocy, by mogli podjąć niezbędne działania i uratować życie. Osoby rozsądne cieszą się, że zostały poinformowane o niebezpieczeństwie, a ci, którzy odpowiednio zareagują, na pewno nie będą tego żałować.

Podobnie Bóg ostrzega przed nadchodzącym „wichrem” Armagedonu (Przysłów 10:25). Szczegóły dotyczące tej wojny Jehowa podał w swym spisanym Słowie. Nie chce On nikogo przerażać, ale raczej pragnie przekazać ludziom wyraźną wiadomość, żeby okazali skruchę i zaczęli Mu służyć (Sofoniasza 2:2, 3; 2 Piotra 3:9). Ci, którzy tak postąpią, ocaleją. A co z wrogami Królestwa Bożego? Z powodu nadciągających wydarzeń będą „mdleć ze strachu” i rozpaczliwie szukać schronienia - ‛od królów po niewolników’ . Ale nigdzie nie znajdą bezpiecznej kryjówki przed gniewem Jezusa (Obj. 6:15-17; Łuk. 21:26; 23:30). (jw.org)


Objawienie 6:15-17 - "15 A królowie ziemi i najznamienitsze osobistości, i dowódcy wojskowi, i bogaci, i silni, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i w skalnych masywach gór. 16 I mówią do gór i do masywów skalnych: „Padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed srogim gniewem Baranka, 17 ponieważ nadszedł wielki dzień ich srogiego gniewu, a któż zdoła się ostać?”"

Łukasza 21:26 - "26 podczas gdy ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na zamieszkaną ziemię; bo moce niebios zostaną wstrząśnięte."
Ostatnio zmieniony 20 lut 2017, 20:36 przez dagmar5, łącznie zmieniany 2 razy.

merkaba
Stały Bywalec
Posty: 340
Data: 12 cze 2012, 15:04

Co mówi Biblia o końcu świata?

Postautor: merkaba » 21 lut 2017, 13:26

Na pytanie, co mam czynić aby być zbawionym? apostoł odpowiada. »Wierz w Pana naszego Jezusa Chrystusa, albowiem nie jest pod niebem inne Imię dane ludziom, w którem mielibyśmy być zbawieni« (Dz. Ap. 4:12) i »wszelki którybykolwiek wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie.« – List do Rzym. 10:13” (Boski Plan Wieków 1917 [ang. 1886] s. 122).
apostołowie głoszą Jezusa


Wróć do „Sprawy duchowe”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość